Regulamin

Regulamin sklepu

Sklep działający pod adresem sklep.instytutksiazki.pl jest prowadzony i administrowany przez Instytut Książki z siedzibą w Krakowie przy ul. Zygmunta Wróblewskiego 6, 31-148 Kraków, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury pod numerem RNIK 55/2003, posiadający NIP 676-22-53-464, REGON 356775805.

Definicje:
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym;

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Sprzedający – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, którym jest Instytut Książki w Krakowie;

Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży (jak zdefiniowano poniżej) zawieranej za pośrednictwem sklepu;

Umowa Sprzedaży – umowa zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego pomiędzy Klientem a Sprzedającym, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, na podstawie której Kupujący nabywa Towary od Sprzedającego;

Cena – cena Towaru brutto, wyrażona w złotych polskich, umieszczona na stronie sklepu obok informacji o Produkcie. Cena nie uwzględnia kosztów dostawy Produktu;

Koszt Dostawy – oznacza opłatę za dostawę Towaru lub Towarów będących przedmiotem zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego Umowy Sprzedaży. Koszt Dostawy zawsze ponoszony jest przez Klienta.

Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem sklep.instytutksiazki.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży;

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zasady zawierania umów sprzedaży za jego pośrednictwem

§ 1 Zasady ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem sklep.instytutksiazki.pl
2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
3. Sklep internetowy sklep.instytutksiazki.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie sklep.instytutksiazki.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Towary przecenione nie podlegają tym regułom.
5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.
6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 2 Składanie zamówień
1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklep.instytutksiazki.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.
3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
7. W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail.
Hasło jest ciągiem znaków, które są generowane automatycznie, jest też możliwe do zmiany przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem.

§ 3 Koszty i termin wysyłki
1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Towar jest dostarczany listem priorytetowym (nierejestrowanym) wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. – wysyłka dwa razy w tygodniu (wtorek i czwartek w dni robocze). W przypadku zamówień powyżej 2kg towar wysyłany jest w paczce (przesyłka rejestrowana).
3. Towar dostarczony jest zgodnie z terminem podanym w regulaminie świadczenia usług przez Pocztę Polską S.A. dla danego rodzaju przesyłki. Do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (3-5 dni robocze).  Termin realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych.
4. Koszty dostawy ponosi Klient dla zamówienia do kwoty 50 zł. Powyżej tej kwoty koszty wysyłki ponosi Sprzedawca.

5. Koszt dostawy zamówionej prenumeraty przez Klienta ponosi Sprzedawca.

§ 4 Płatności
1. Na każdy sprzedany towar Sprzedający wystawia imienny dowód zakupu (fakturę).
2. Płatność za zamówiony towar jest dokonywana przelewem na konto bankowe sklepu. W tytule przelewu należy podać nr zamówienia.

3. Zamówienia nieopłacone w ciągu 14 dni zostają anulowane.

§ 5 Prawo odstąpienia od umowy / zwrot towaru

1. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – Klient, będący osobą fizyczną, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument) może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem pkt 2.
2. W przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez sklep.instytutksiazki.pl). 3. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z przesłaniem dowodu zakupu, jego kopii lub co najmniej podaniem numeru zamówienia, a następnie
niezwłocznie dokonać zwrotu towaru w stanie niepogorszonym do Sprzedającego na adres: Instytut Książki
Dział Wydawnictw
ul. Parandowskiego 19,
01-699 Warszawa
z dopiskiem „zwrot”. Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy.

3. Towar przeceniony nie podlega zwrotowi. Może nosić ślady wgnieceń i zarysowań.

§ 6 Procedura reklamacji
Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówioną rzecz bez wad fizycznych, zmniejszających jej wartość lub użyteczność, o właściwościach, o których klient został zapewniony w trakcie składania zamówienia oraz w stanie zupełnym, jak również bez wad prawnych. Aby zgłosić reklamację, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta telefonicznie lub e-mailem (patrz: zakładka „Kontakt”). Sprzedający w ciągu 7 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta. Warunki rozpatrzenia reklamacji: 1. Dostarczenie wadliwego Towaru z dowodem zakupu lub jego kopią na adres: Instytut Książki
Dział Wydawnictw
ul. Parandowskiego 19,
01-699 Warszawa
z dopiskiem „reklamacja”. 2. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedający wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy i odeśle na własny koszt, chyba, że możliwa będzie naprawa towaru i Klient takiej naprawy zażąda. W przypadku braku możliwości naprawy i wymiany towaru (np. z powodu wyczerpania nakładu), Klient ma prawo odstąpić od umowy, a Sprzedający zwróci Klientowi całkowitą należność za reklamowany towar w terminie 14 dni.
Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane.

§ 7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych 1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie internetowym (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym, przetwarzane są przez Instytut Książki z adresem siedziby: ul. Zygmunta Wróblewskiego 6, 31-148 Kraków (administrator danych).

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie jednakże są niezbędne do dokonywania zakupów.
3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie”
Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres czasopisma@instytutksiazki.pl
c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta. 5. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są̨ jego danymi. 6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują̨ się̨ na stronie internetowej poświęconej polityce prywatności, która jest integralną częścią̨ Regulaminu.
§ 8 Zmiana Regulaminu
1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 9 Postanowienia końcowe
1. Klient, który zawarł Umowę Sprzedaży, działając jako Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. w następujący sposób:
a. zwracając się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
b. zwracając się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie podjęcie działań mających na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą.
5. Klient który zawarł Umowę Sprzedaży, działając jako Konsument, może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedającym, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem http://www.uokik.gov.pl.
7. Właściwym do rozstrzygania sporów, które mogą wyniknąć na tle realizacji Umowy Sprzedaży i wszelkich innych roszczeń, mogących powstać na gruncie niniejszego Regulaminu, będzie sąd według właściwości Sprzedającego, w przypadku, gdy stroną Umowy Sprzedaży nie jest Konsument. Jeżeli jednak stroną Umowy Sprzedaży jest Kupujący będący Konsumentem, właściwość sądu ustalona zostanie na zasadach ogólnych wynikających z ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
8. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy kodeks cywilny, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy prawo telekomunikacyjne, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
9. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych za pośrednictwem Sklepu po dniu 31.03.2022.