Deklaracja dostępności

Instytut Książki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Instytutu Książki.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Nie spełniono następujących wymagań: alternatywa w postaci tekstu, napisy i audiodeskrypcja w materiałach wideo. Planuje się wykonanie do 23 września 2020 r.

Multimedia opublikowane przed dniem 2020-09-23, mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, nie jest możliwe z przyczyn technicznych.

2019-09-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Cieślik, k.cieslik@instytutksiazki.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 551 59 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 
Główna siedziba Instytutu Książki w Krakowie:

Ochrona jest całodobowa, drzwi, furtka i bramy wjazdowe są zamknięte. Wejście lub wjazd wymaga otwarcia przez ochronę lub sekretarkę w godzinach pracy Instytutu. Budynek biurowo-administracyjny wyposażony jest w urządzenie – schodołaz przeznaczony do wejścia dla osób niesprawnych ruchowo ale wyłącznie na parter. Kolegium Tłumaczy posiada windę przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Nie posiadamy pochylni, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Posiadamy dwa miejsca parkingowe  wydzielone i oznaczone, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Nie ma przeszkód dla wstępu z psem asystującym. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Biuro Instytutu Książki w Warszawie:

Wejście do budynku w którym znajduje się biuro Instytutu Książki przy ul. Foksal 17 jest możliwe po wejściu do bramy budynku (bezpośrednio z ulicy), dostęp do klatki schodowej jest ograniczony przez domofon – otwarcie drzwi do budynku wymaga posiadania karty dostępu lub bezpośredniego połączenia się z pracownikiem biura w celu zwolnienia zamka. Biuro Instytutu znajduje się na II piętrze – można dostać się do niego bezpośrednio z klatki schodowej po schodach lub windą. Winda znajduje się na poziomie S (poniżej parteru). Aby dostać się do windy należy pokonać jeden schodek w dół lub skorzystać z pochylni. Pochylnia znajduje się na poziomie S, kąt pochylenia wynosi 10 stopni co pozwala na bezpieczny zjazd do windy.  W budynku nie ma informacji głosowych i pętli indukcyjnej. W pobliżu budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych – 2 w odległości około 30 m, 1 w odległości około 60 m. Nie ma przeszkód dla wstępu z psem asystującym. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.